СТАТИИ

Implantable cardioverter-defibrillator and cardiac resynchronization therapy in patients with left ventricular noncompaction

Нонкомпактната кардиомиопатия (НК) е първично генетично заболяване, за която е характерно двуслойна морфология на миокарда – слой от тънък компактен епикард и задебелен нонкомпактен ендокард. Пациентите са с клиничната картина на сърдечна недостатъчност (СН), емболии, аритмии или внезапна сърдечна смърт (ВСС). Предишни проучвания съобщават, че при 47% от пациентите с НК се регистрират камерни аритмии, а 18% внезапна сърдечна смърт (ВСС) (J Am Coll Cardiol 2000;36:493–500.). Индукцията на продължителна камерна тахикардия с ЕФИ е трудна и не корелира с риска от ВСС. (Europace 2009;11:1193–1200.) Не съществува критерй или група от критерии на ЕКГ, които да са специфични за НК. (Am J Cardiol 2009;104:984 –989.)
От гледна точка на повишения риск от малигнени камерни аритмии, ICD може да бъде приемливо решение за превнция на ВСС. (Pacing Clin Electrophysiol 2009;32:1092–1095.) Не е ясно влиянието на устройството в/у продължителноста на живота поради това, че НК е рядко заболяване.
Целта на това проучване е да определи предикторите за отговор на сравнително голяма популация от пациенти с НК с ICD със или без CRT.

Проучването включва 30 пациента със средна ФИ- 31%, като 18 от тях са получили ICD за първична профилактика и 12 за вторична профилактика. След проследяване от период на 40 месеца, нито един пациент от проучването не е починал от ВСС, като 37% са получили камерни аритмии, прекратени или с антитахикарден пейсинг или ICD шок. Само двама пациента от групата са починали и един е бил подложен на сърдечна трансплантация.
CRT-ICD системи били имплантирани при 6 пациента със синусов ритъм. ФИ преди имплантацията била средно 22%+/-5%, след проследяването за средно 18 месеца – 37%+/-15%.

Линк към абстракта на статията