СТАТИИ

Isolated left ventricular pacing results in worse long-term clinical outcome when compared with biventricular pacing: a single-centre randomized study

С въвеждането на CRT, изолираният левокамерния (Лк) пейсинг е бил тестван като алтернатива на симулатантния или бивентрикуларния пейсинг. Подобен подход е рационален поради липсата на необходимост за имплантация на ДК електрод и удължаването на живота на батерията. Ранни проучвания демонстрират еднакъв хемодинамичен остър отговор при бивентрикуларен и Лк пейсинг. (Circulation 1997;96:3273–7.) (Circulation 1999;99:2993–3001) Последващи проучвания показват сходна полза върху функционалния капацитет и обратното ЛК ремоделиране при Лк и бивентрикуларен пейсинг. (Am J Cardiol 2004;94:519–21.) (Am Heart J 2006;152:155.e1–7.) Други проучвания съобщават за по-ускорено обратно ремоделиране при пациенти с бивентрикуларен пейсинг сравнени с Лк пейсинг. (J Am Coll Cardiol 2001;38:1966–70.) (Eur J Heart Fail 2001;3:441–7.) (Circulation 2007;115:2136–44.) Ограничени данни при пациенти с предсърдно мъждене и CRT показват обратното, че Лк пейсинг може да има повече ползи от бивентрикуларния. (Card Electrophysiol Rev 2003;7:315–24.)

Проучването включва 40 последователни пациента с дилатативна кардиомиопатия, III-IV Ф.К., фракция на изтласкване под 35%, ЛК диастолен обем >/= 55 мм и QRS комплекс над 150 ms, рандомизирани към бивентрикуларен и Лк пейсинг.
Резултатите от проучването – бивентрикуларния пейсинг на 12 месец от проследяването, е свързан със сигнификатно подобрение във всички изследвани параметри, с изключение на 6 минутния тест с ходене. Ползата от Лк пейсинг изглежда по-малка, особено в параметрите ФИ и ЛК диастолен размер. След 3 годишно проследяване групата с Лк пейсинг показва повишена смъртност. Пациентите с Лк пейсинг са имали нужда по-често да бъдат upgrade към CRT/ICD, независимо от по-високото първоначално ниво на тези устройства.

Между 2001 и 2010 г. са публикувани няколко проучвания сравняващи биветрикуларния с Лк пейсинг при пациенти с исхемична и неисхемична генеза на кардиомиопатия. Най-голямото проучване BELIEVE (Am Heart J 2006;152:155.e1–7.) включва 67 пациен…та проследявани за 12 месеца. То единствено е с дизайн за проследяване на смъртността – без разлика в двете групи. При пациентите с Лк пейсинг, обаче обратното ремоделиране е било забавено. В проучването DECREASE-HF (Eur J Heart Fail 2001;3:441–7.) биветрикуларния пейсинг също по-отчетливо подобрява ЛК обеми, без разлика в симулатантна или секвенциална стимулация. В това проучване се установява, че Лк пейсинг влошава митралната регургитация. Липсва сигнификатна разлика във функционалния капацитет при двете групи. В наскоро проведеното проучване B-LEFTHF (Am Heart J 2010;159:1052–8.) включващо 176 пациента, след 6 месечно проследяване липсва разлика в нивото на отговор при двете групи, като авторите заключват, че Лк пейсинг може да бъде алтернатива на бивентрикуларния.

Линк към абстракта на проучването