НОВИНИ

ВЪЗРАЖЕНИЕ От Българско сдружение по кардиостимулация и елктрофизиология и националният консултант по кардиология

ДО

МИНИСТЕРСТВОТО  НА ФИНАНСИТЕ

МИНИСТЪР  НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н  СИМЕОН ДЯНКОВ

Копие до: ОТДЕЛ „ФИСКАЛНИ И СОЦИАЛНИ АНАЛИЗИ И

ПРОГНОЗИ”

Д-Р  АННА-МАРИ ВИЛАМОВСКА

МЗ

МИНИСТЪР  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Д-Р  СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ

НЗОК

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  ДИРЕКТОР НА НЗОК

Д-Р  НЕЛИ НЕШЕВА

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-Р  ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ

ВЪЗРАЖЕНИЕ

От Българско сдружение  по кардиостимулация и елктрофизиология и националният консултант по кардиология

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

С чувство на недоумение и професионално неудовлетворение се обръщаме към Вас за разбиране, съдействие и бърза адекватна реакция за адекватна промяна в остойностяването на клинични пътеки №40 – „Постоянна електрокардиостимулация“ и № 41 „Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии“

Предложената  стойност на въпросните пътеки не отговаря на вложените консумативи и труд на медицинския екип.  Това не би могло да се окачестви по друг начин, освен като некомпетнтно и небрежно недооценяване на усилията, професионалната подготовка и квалификация, които се изискват при реализацията на една процедура при имплантиране на пейсмейкър, както и на електрофизиологично изследване и аблация на сърдечните аритмии.

За Ваша информация Ви предоставяме цените на консумативите за всяка една процедура поотделно (приложени към настоящето писмо са 5 таблици, съдържащи цените на отделните консумативи):

1.Имплантация на пейсмейкър VVІ – 247.00 лв.

2.Имплантация на пейсмейкър DDD – 939.00 лв.

3.Имплантация на ресинхронизираща система за стимулация на сърцето – 3012.00 лв.

4.Имплантация на кардиовертер-дефибрилатор – 1063.00 лв.

5.Конвенционална катетърна аблация – 4099.40 лв., като в зависимост от използвания аблационен катетър стойността може да нарастне на 5531.40 лв.

6.Катетърна аблация на предсърдно трептене – общо 4681.40 лв.

7.Триизмерна катетърна аблация на предсърдно мъждене или други комплексни аритмии – общо 8663.04 лв.

При просто сравнение с предвидените за 2011 г. цени за горните пътеки, съответно 286 лв. за КП №040 и 2814 лв. за КП № 041 става ясно, че те покриват единствено имплантацията на обикновен VVІ стимулатор и изобщо не се покрива цената на съвременните устройства за лечение на сърдечна недостатъчност, на фаталните ритъмни нарушения и дори на конвенционална катетърна аблация. Нашето безпокойство е особено голяма и поради факта, че  тези процедури се извършват и при пациенти под 18 годишна възраст, което поставя и техния живот в риск.

Тъй като при  остойностяването на гореспоменатите клинични пътеки не са взети предвид особеностите на нашата работа, свързана с висока специализация на труда, както и подценяването на усилията ни и на спецификата на дейността ни, Ви предлагаме отново да преразгледате остойностяването на тези клинични пътеки. Истински се надяваме, че цената, определена за 2011 г. е техническа грешка, която може да бъде поправена. Допълнителен мотив в тази насока е и фактът, че при ценообразуването на горните клинични пътеки не е участвал и не е консултиран националният консултант по кардиология.

Опасяваме се, че при проявено неразбиране на проблема, малкият брой лекари – специалисти, компетентни да извършват тези модерни процедури, ще бъдат окончателно демотивирани. Запазваме си правото да запознаем медиите с проблема.

Оставаме  на разположение за допълнителна информация и уточняване позицията на сдружението, което оглавяваме.

С уважение:

Доц. д-р  Нина Гочева, Национален консултант по кардиология.

Доц. Маргарита Цонзарова – национален консултант по детска кардиология

Д-р Светослав  Йовев, Председател на Българско Сдружение по кардиостимулация и електрофизиология.

Доц. д-р  Чавдар Шалганов, член на Управителния съвет на Българско Сдружение по кардиостимулация и електрофизиология.

Контакти:

Доц. Д-р  Нина Гочева: 02/9211404; ngotcheva@abv.bg

Доц. Маргарита  Цонзарова – 02/9217101; 02/9201471; tzonzarova@hearthospital.bg

Д-р Светослав  Йовев: +359 888 758 703; 02 9159 724; sviovev@yahoo.com

Доц. Ч.Шалганов: 02/92-11-411; tchavdar.shalganov@gmail.com