СТАТИИ

Biventricular pacing in hypertrophic obstructive cardiomyopathy: A pilot study

Хипертрофичната кардиомиопатия (ХКМП) е автозомно доминантно наследствено заболяване, характеризиращо се с компенсаторна левокамерна хипертрофия, дължаща се на саркомерна дисфункция. При някой от пациентите с ХКМП, хипертрофията на сърдечния мускул води до обструкция на левокамерния (ЛК) изходен тракт, което води до симтоматика и повишен риск от внезапна сърдечна смърт (ВСС). Септалната миектомия и алкохолната септална аблация могат да намалят ЛК градиент, като по този начин подобряват симптоматиката и преживяемостта. Въпреки това, тези инвазивни процедури са с висок риск и не са подходящи при определена група от пациенти с ХОКМП и тежка ЛК обструкция. Двукухината стимулация (DDD) с пейсиране с късо AV проводно време е приемлива алтернатива на септалната миектомия и алкохолната септална аблация. Няколко нерандомизирани проучвания съобщават, че DDD пейсирането намалява градиента и подобрява симтоматиката и функционалния капацитет при тези пациенти. (J Am Coll Cardiol 1997;29:734–740.) (Europace 1999;1:77–84.) Последващи едноцетрови и мултицентрови рандомизирани проучвания, обаче, демонстрират редукция на ЛК изходен градиент само при 50% от пациентите, без подобрение във физическия капацитет. (J Am Coll Cardiol 1997;29:435–441.) (J Am Coll Cardiol 1999;34:191–196.) Скорошни проучвания показват, че предсърдно синхронизирания ЛК пейсинг и бивентрикуларния пейсинг могат допълнително да понижат градиента в ЛК изходен тракт при пациенти с ХОКМП. (Heart 2002;87:e6.) (Circ J 2005;69:536–542.) (J Cardiovasc Electrophysiol 2007;18:542–544.)
Още за пейсмекър терапия при ХКОМП.

В проучването участват 12 пациента с ХОКМП, като при 9 от тях е успешно имплантиран ЛК електрод.  Оптималния пейсиращ мод е бивентрикуларен при 6 пациента, ЛК при 2 пациента и деснокамерен при 1 пациент.  След 1 година проследяване функционалния капацитет и качеството на живот се подобрили значително. Регистрирано е също и намаление на средния ЛК градиент (изходен 74 +/- 23 mmHg до 28 +/- 17 mmHg  на първата година).  Регистрирано е също прогресивна редукция на ЛК маса – от 356 +/- 110 g изходно до 284 +/- 42 g на първата година.

Като извод от проучването авторите извеждат, че бивентрикуларния пейсинг е най-добрата конфигурация за понижаване на градиента на ЛК изходен тракт при пациенти с ХОКМП и води до понижаване на ЛК хипертрофия.

Линк към абстракта на проучването