НОВИНИ

Отворено писмо

До Директора на НЗОК

д-р Нели Нешева

Копие до Министъра на

Здравеопазването на Република България

д-р Стефан Константинов

Уважаема д-р Нели Нешева,

От името на Съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология,  имам желанието да Ви напомня, че според изискване залегнало в Клинична пътека № 40 – „ Имплантация  на постоянен електрокардиостимулатор” за 2012 г., трябва да се изпълнят предварително заложени критерии.

  1. Сертифициране на дейността.
  2. Попълване на единен регистър за имплантация на постоянен електрокардиостимулатор.

С оглед на това, че  тези изисквания са залегнали задължително в новите условия за изпълнение на Клинична пътека № 40 за 2012 г. ,

Моля,

Да се да се назначи комисия  и да се определи реда, критериите и условията, относно сертифициране на дейността по изпълнение на клинична пътека № 40.

Желая също да напомня, че Съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология изгради единен регистър за имплантираните електрокардиостимулатори на територията на Република България изцяло със собствени средства, напълно съгласуван с Европейската асоциация по ритъмни нарушения. Този регистър е уникален за българските условия и позволява отчитането на дейността онлайн в реално време, което би улеснило многократно дейността на НЗОК. Неговото функциониране, като задължителен за всички центрове, ще започне от 1 юни – 2011 год., и се надяваме той да стане основен начин за отчитане на дейността от 1 януари 2012 г. За съжаление, въпреки че съществуването на подобен регистър би спестило много средства и време, както на НЗОК, така и на лекарите имплантиращи пейсмекърни устройства, поддръжката му не е безплатна. Молим Вие като  организация също да поемете част от разходите, като например поддръжката на регистъра, която представлява неголяма сума, за съжаление непосилна на този етап за Сдружението.

Предварително благодаря за съдействието и подкрепата.

С уважение:

д-р Св. Йовев