НОВИНИ

ДОГОВОР ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЕМИ И ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ ЗА 2012 г.

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от една страна, и Българския лекарски съюз(БЛС) от друга страна, на основание чл. 55д, ал. 1 във връзка с ал.2 и ал. 6от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се сключи този договор за следното:

Чл.1.Предмет на настоящия договор са обемите и цените на медицинската помощ по 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО, оказвана през 2012 г. при условията и по реда на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2012г.

Чл.2.Страните договарят следните обеми и ценина видовете медицинска помощпо 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО, включена в Наредба №40 от 2004 г. за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Наредба №40 от 2004 г.):

1. обеми и цени за дейностите в първичнатаизвънболнична медицински помощ (ПИМП), включени в приложение №1 на Наредба №40 от 2004 г.

Пълния текст може да видите тук: